Przetargi

Wybrana oferta:

Almaverde, B@J Enterprise sp. z o.o.
Ul. Królewska 55
30-081 Kraków
Data wpływu: 21.03.2018

Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat do przedszkola w Krakowie w
ramach projektu „Równe szanse dla wszystkich – przedszkole terapeutyczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020,
Priorytet X: „Wiedza i kompetencje”, Poddziałanie 10.1.1: „Wychowanie przedszkolne -ZIT”.

Oferty należy złożyć do dnia 22.03-2018 do godz. 23:59 mailowo na adres: biuro@lalobacentrum.pl
2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
Osoba do kontaktu: Ewa Tisończyk, nr tel: 577588120

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat do nowo utworzonego przedszkola w Krakowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Priorytet X: „Wiedza i kompetencje”, Poddziałanie 10.1.1: „Wychowanie przedszkolne – ZIT tj.:
– śniadanie do 30 posiłków dziennie: o godz.: 8:30

– obiad do 30 posiłków dziennie: o godz.: 12:00

– podwieczorek do 30 posiłków dziennie: o godz.: 15:00

Codziennie bądź dzień wcześniej będzie przekazywana informacja telefonicznie o liczbie dzieci w danym dniu w zakresie śniadania, obiadu i podwieczorku. Zgodnie z podaną informacją Wykonawca zobowiązany będzie przygotować określoną ilość posiłków.
W związku z powyższym ilość posiłków może ulegać zmniejszeniu w zależności od liczby nieobecnych dzieci.
Wykonawca będzie zobowiązany wystawiać faktury zgodnie z faktycznie wydawaną ilością posiłków.
Dopuszcza się możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości posiłków, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności:
Rezygnacji dziecka lub dzieci z udziału w projekcie.
Przystąpienia dziecka lub dzieci do udziału w projekcie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom).
Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki w godzinach ustalonych w załączniku do umowy.
Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres 5 dni roboczych (1 tydzień) i dostarczany Zamawiającemu do zatwierdzenia do 2 dni przed okresem jego obowiązywania.
Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,5 – 7 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego.
Do obowiązków zamawiającego realizowanych za pomocą personelu własnego należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków oraz sprzątanie, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych do sprzątania po posiłku. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zbieranie odpadów oraz dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki.
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019 r.
Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków wyłącznie w dni, w które odbywają się zajęcia w przedszkolu tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Płatności za wykonane usługi będą opłacana w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury
Kryteria oceny:

Kryterium 1 – CENA -Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 50 pkt., waga kryterium wynosi 50%

Kryterium 2 – DOŚWIADCZENIE Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 15. Waga kryterium wynosi 15%.

Kryterium 3 – REFERENCJE Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 8. Waga kryterium wynosi 8%.

Kryterium 4 – OPIEKA DIETETYCZNA oraz specjalne diety Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 15 pkt. Waga kryterium wynosi 15%

Kryterium 5 – ASPEKT EKOLOGICZNY Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium to 7 pkt. Waga kryterium wynosi 7%

Kryterium 6 – ASPEKT SPOŁECZNY Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium to 5 pkt. Waga kryterium wynosi 5%

Szczegóły zapytania w załączniku