Loading...

Regulamin rekrutacji oraz formularz

Regulamin rekrutacji do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Laloba przy ul. Beskidzkiej 30C w Krakowie.

I. Rekrutacja do Przedszkola trwa od 2.10.2017 do 31.10.2017 roku

II. W Przedszkolu jest 30 miejsc dla dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych. Kolejno 15 dzieci w wieku 3 lat (rocznik 2015) oraz 15 osób w wieku 4 i 5 lat ( roczniki 2014 i 2013).

III. Aby przystąpić do rekrutacji należy złożyć wypełniony formularz. Można go złożyć drogą pocztową lub osobiście na adres: LaLoba Centrum Kobiet ul. Dauna 113, 30-629 Kraków, lub mailowo biuro@laloba.pl

IV. Kryteria rekrutacji:
KRYTERIA FORMALNE
Zamieszkanie na terenie gminy Kraków
Wiek dziecka. Dziecko ma mieć ukończone 3,4 lub 5 lat. Sposób weryfikacji wieku dziecka:
a) oświadczenie rodzica
a) oświadczenie rodzica i odpis aktu urodzenia
KRYTERIA PUNKTOWANE
Dzieci z rodzin niepełnych, osób samotnie wychowujących dziecko: 1 pkt
Sposób weryfikacji: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Dzieci z rodzin wielodzietnych: 1 pkt
Sposób weryfikacji: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Dzieci rodziców, opiekunów prawnych osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, które chcą wejść na rynek pracy: 1 pkt.
Sposób weryfikacji: Zaświadczenie z PUP, oświadczenie o bierności zawodowej
Niepełnosprawność dziecka: 1 pkt
Sposób weryfikacji: orzeczenie o niepełnosprawności
Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów: 1 pkt
Sposób weryfikacji: orzeczenie o niepełnosprawności
Rodzice/opiekunowie prawni korzystający z pomocy MOPS: 1pkt
Sposób weryfikacji:zaświadczenie z MOPS

V. Na podstawie liczby punktów będą sporządzona lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu. O miejscu na liście decyduje liczba otrzymanych punktów. W przypadku równej liczby punktów o kolejności na liście rozstrzygnie liczba punktów w ramach kryteriów kolejno 1, 2 lub 3.

VI. Podpisanie deklaracji uczestnictwa następuje do 15.11.2017 roku

VII. Ewentualny dodatkowy nabór do Przedszkola odbywać się będzie w dniach: 15-25.11.2017 r.

VIII. Po zakończeniu pierwszej rekrutacji, dzieci będą rekrutowane w tzw. rekrutacji ciągłej, która będzie odbywać się przez cały rok w miarę pojawiania się wolnych miejsc w przedszkolu.

Formularz rekrutacyjny

LaLoba Dauna 113 Najbliższe godziny

LaLoba Beskidzka 30C Najbliższe godziny

Zajęcia dla dzieci w Lalobie Najbliższe godziny