Regulamin usług w Gabinecie Kosmetycznym LaLoba

Szanowni Klienci! W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Gabinetu Kosmetycznego LaLoba.

Regulamin świadczenia usług w gabinecie kosmetycznym Laloba

Definicje: Cennik – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Gabinetu Laloba Kosmetyka, wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca z usług będących w ofercie Gabinetu Laloba. Umowa – umowa zawierana jest pomiędzy Klientem a Gabinetem Laloba Kosmetyka. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Gabinetu Laloba Kosmetyka, rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zabieg – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg kosmetyczny lub kosmetologiczny, manicure, pedicure, również z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

§1 Zasady ogólne

 1. Klienci gabinetu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
 2. Skorzystanie z oferty gabinetu oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Gabinet kosmetyczny LaLoba świadczy usługi przy ul. Beskidzkiej 30C w Krakowie.

§ 2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Klienci mają obowiązek powiadomienia o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (np. chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba).
 3. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu i zdrowia/higieny Klienta pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
 4. Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.
 5. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.
 6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy Gabinetu.
 7. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Gabinetu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Gabinetu, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania.
 8. Zakupione pakiety zabiegów, należy wykorzystywać w terminie nieprzekraczającym 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 9. Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych.
 10. Vouchery podarunkowe, należy wykorzystać w terminie nieprzekraczającym 3 (trzy) miesiące od dnia dokonania zakupu.
 11. Po terminie określonym w pkt. 8 oraz 9 powyżej, zakupione zabiegi lub vouchery podarunkowe tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
 12. Termin wskazany w pkt. 8 oraz 9 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a Gabinetem.
 13. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.

§ 3 Zapis i przeprowadzenie zabiegów, płatności i promocje W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultację należy zapisać się poprzez:

 • kontakt telefoniczny pod numerem: 609 668 207, 577 336 077, 12 307 33 30
 • wiadomość mailową na adres: kosmetyka@laloba.pl
 • formularz na stronie KONTAKT
 • osobisty kontakt z kosmetyczką pracującą w Gabinecie
 • recepcję LaLoba Care&Activity
 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według Cennika dostępnego w gabinecie. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.
 2. Zakres zabiegu i jego cena mogą ulec modyfikacji – po wcześniejszym ustaleniu z Kosmetologa z Klientem.
 3. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi.
 4. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.
 5. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia Klienta na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia tego zabiegu, lub jego odwołania. Istnieje także możliwość zamiany zabiegu na inny, krótszy.
 7. W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.
 8. Na umówione zabiegi Klient zgłasza się osobiście, bez osób towarzyszących, zwierząt oraz dzieci.
 9. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie do godziny 21:00 dnia poprzedzającego rezerwację, nie będzie mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem dostępności wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów przy jednorazowym poinformowaniu klienta. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms, drogą mailową: kosmetyka@laloba.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://laloba.pl/kosmetyka/kontakt.
 10. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu w terminie do godziny 21:00 dnia poprzedzającego rezerwację, zabieg ten uznaje się za wykonany. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms, drogą mailową: kosmetyka@laloba.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie https://laloba.pl/kosmetyka/kontakt.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia innego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani.
 12. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika gabinetu sytuacji istnieje możliwość odwołania lub zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klient będzie informowany o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.
 13. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy zapisania klienta, który wielokrotnie nie przychodził na umówione wizyty.

§ 4 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji usługi mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie mailowej na adres kosmetyka@laloba.pl, listem poleconym na adres Gabinetu najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia zabiegu.
 2. W reklamacji należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, rodzaj oraz data i godzina zabiegu, opis problemu, ewentualnie załączyć zdjęcie.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 4. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie mailowej.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników salonu.
 2. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu kosmetycznego LaLoba za przeprowadzony zabieg.
 3. Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie oraz na terenie obiektu.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia dziecka do gabinetu w trakcie zabiegu.
 5. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.
 6. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.
 7. W Gabinecie kosmetycznym LaLoba obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.
 8. W Gabinecie kosmetycznym LaLoba podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.
 9. W przypadku niestosownego zachowania Klienta na terenie Gabinetu lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu udzielanych świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenia usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki.
 10. W trakcie takiej sytuacji Gabinet ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz w cenniku wykonywanych usług. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.
 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

REGULAMIN ZAKUPU BONÓW UPOMINKOWYCH ONLINE

Sprzedaż bonów podarunkowych online na  www.laloba.pl/kosmetyka prowadzona jest przez Bellis Agnieszka Niemirowska-Kmiecik z siedzibą ul. Białoruska 10/87 30-638 Kraków.

NIP 6772168820, REGON 120826744

§ 1 Definicje

Cena promocyjna – dodatkowa cena, która może być prezentowana obok ceny detalicznej dla niektórych Towarów. Możliwość zakupu w cenie promocyjnej może być uzależniona od spełnienia przez Kupującego dodatkowych warunków – np. korzystania lub wykupienia prenumeraty niektórych czasopism czy zakupu określonego wolumenu produktów.

Dostawca – oznacza firmę kurierską lub operatora pocztowego, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kongres – wydarzenie specjalne w postaci konferencji, szkolenia lub cyklu prezentacji, powiązanych tematycznie i przeznaczonych do określonego grona odbiorców.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie będzie osoba, która przy składaniu zamówienia podała numer NIP celem wystawienia faktury.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu Kupującemu przez Sprzedającego.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedający – Bellis Agnieszka Niemirowska-Kmiecik ( laloba.pl/kosmetyka)

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

Towar – oznacza Produkty sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

Umowa – Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny w przypadku Kupujących.

Użytkownik – każda osoba, korzystająca ze sklepów lub serwisów internetowych udostępnianych przez Sprzedającego

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§ 2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który zostanie określony przy podsumowaniu Zamówienia i wyborze formy dostawy i doliczony do kosztów Zamówienia.
 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów znajdujących się w Sklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

● potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, faktury pro forma, linku do niniejszego Regulaminu a w stosunku do Konsumentów dodatkowo: informacji o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od Umowy w wersji pdf albo linków do samodzielnego pobrania w/w dokumentów.

● dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, adresu www z treścią niniejszego Regulaminu, a w stosunku do Konsumentów dodatkowo: informacji o prawie odstąpienia od Umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od Umowy.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
 2. Korzystanie ze wszelkich dostępności Sklepu wymaga wykorzystania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania (przeglądarki internetowej) o określonych, minimalnych parametrach technicznych, tj:

a) połączenie z siecią Internet;

b) komputer;

c) przeglądarka internetowa (np. Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome) w aktualnej wersji;

d) w przypadku niektórych elementów Serwisu może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

Korzystanie ze Sklepu możliwe jest również poprzez niektóre rodzaje sprzętu mobilnego (telefony tablety) przy użyciu dedykowanych aplikacji.

 1. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne niezależne od redakcji problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Serwisu
 2. Sklep dedykowany jest zakupom detalicznym. Zakupy w ilościach hurtowych (np. z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży) dokonywane są poprzez kontakt z dedykowanym przedstawicielem Sprzedawcy, z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnianych na stronach Sklepu.
 3. W odniesieniu do niektórych Towarów na stronie Sklepu może być prezentowana cena detaliczna i Cena Promocyjna. Zakup po Cenie Promocyjnej możliwy jest przy spełnieniu przez Kupującego określonych przez Sprzedającego na stronie Sklepu warunków.

§ 3 Zawarcie Umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę w każdy dzień roku, z wyłączeniem okresów, kiedy Sklep jest niedostępny ze względów na prace rozwojowe i awarie.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

● dodanie do Koszyka produktu;

● wybór rodzaju Dostawy;

● wybór rodzaju Płatności;

● wybór miejsca wydania rzeczy;

● złożenie w Sklepie Zamówienia.

 1. Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 3. W odniesieniu do zakupu treści „na żądanie” (VOD) oraz prenumeraty elektronicznej, dostęp do treści nadawany jest:

a. W przypadku zapłaty szybkim przelewem – automatycznie po zaksięgowaniu transakcji;

b. W przypadku zapłaty przelewem tradycyjnym – w ciągu 48 godzin od zaksięgowania transakcji;

§ 4 Prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego (http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216) lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim pod adresy wskazane na stronie Sklepu lub w pkt 15 poniżej.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy inaczej niż w formie pisemnej.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

● w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

● w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

● której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

● w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

● o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

● o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę.

 1. Realizacja uprawnień konsumenckich opisanych w niniejszym paragrafie następuje poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem e-mail, odpowiednio: kontakt@podyplomie.pl lub kontakt@magwet.pl albo poprzez kontakt pod numerem telefonu 801 044 415 lub 22 444 24 44.

§ 5 Anulowanie zamówienia

 1. W przypadku błędnie złożonego zamówienia lub nieprawidłowości w jego realizacji, korekta zamówień możliwa lub wyjaśnienie wątpliwości możliwa jest poprzez kontakt ze sklepem pod adresem e-mail, odpowiednio: kosmetyka@laloba.pl .

§6 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

● złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

● złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

● żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

● żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 10.
 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.
 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

● oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

● oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

● żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

● żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w §4 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§ 7 dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Sklepu jest Sprzedający – Bellis Agnieszka Niemirowska-Kmiecik z siedzibą w Krakowie.
 2. Zasady i cel przetwarzania danych osobowych, uprawnienia osób, których dane są przetwarzane oraz inne, wymagane prawem informacje znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronach internetowych Sklepu.
 3. Sklep przetwarza pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które są niezbędne do prawidłowego działania niektórych z funkcjonalności sklepu.
 4. Cookies są to niewielkie pliki tworzone lokalnie na dysku Użytkownika, które mogą zawierać informacje o aktywności Użytkownika na stronach Sklepu – w tym numerze IP Użytkownika, odwiedzanych stronach i wyszukiwaniach w ramach Sklepu, historii zakupów, hasłach dostępu, wypełnionych formularzach itp.
 5. Sklep może mieć dostęp do zawartości plików cookies. Dane tam zawarte wykorzystywane są w celu realizacji usług Sklepu, poprawy jakości Serwisu oraz w celach statystycznych.
 6. Użytkownik może zablokować tworzenie i rejestrowanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej – zgodnie z jej dokumentacją. Większość przeglądarek w domyślnych ustawieniach zezwala na tworzenie plików cookies.
 7. Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalność Sklepu bądź nawet uniemożliwić dokonanie zakupów.
 8. Więcej o plikach cookies – w tym o sposobie ich wyłączenia, można przeczytać na stronach internetowych poświęconych tej tematyce, np. http://wszystkoociasteczkach.pl/

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub Zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Masaż Kobido Kraków