Regulamin

 1. Klientem klubu „LaLoba Care&Activity” może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku  dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów lub pod ich obecnością.
 2. Warunkiem uczestnictwa w klubie jest uprzednia rezerwacja telefoniczna (12  425 62 71, 666 290 333), mailowa: recepcja@laloba.pl, poprzez stronę www.laloba.pl lub osobista w klubie.
 3. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów miesięcznych.
 4. Klub oferuje możliwość podpisania umowy długoterminowej na 3, 6 i 12 miesięcy. Warunki umów długoterminowych reguluje odrębny dokument zwany “Umową”.
 5. Honorujemy karty programów partnerskich: Multisport dla dorosłych, Fit Flex,Fit Profit, My Benefit i system OK. Każda z kart akceptowana jest przy jednoczesnym posiadaniu dokumentu tożsamości.
 6. W klubie obowiązują karty członkowskie które należy założyć podczas trzeciej wizyty. Koszt karty to 35 zł, dla osób korzystających z programów partnerskich wymagana jest obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 60 zł. Z kaucji pobierane będą opłaty w przypadku nieodwołanych nieobecności na zajęciach. Jeśli klientka straci kaucję z powodu dwóch nieodwołanych nieobecności zobowiązana jest na bieżąco uzupełniać kaucję.
  W przypadku zagubienia karty należy wyrobić nową. Koszt nowej karty to 15 zł.
 7. Karta Klienta jest kartą imienną i jest ważna wyłącznie za okazaniem dowodu tożsamości i wyłącznie właściciel ma prawo z niej korzystać.
  Możliwość rezerwacji miejsc na urządzenia, saunę i zajęcia możliwa jest tylko po wydaniu karty członkowskiej. Dla klientów posiadających systemy partnerskie (Multisport, Ok system czy Fit profit) rezerwacja możliwa jest na max. 2 tygodnie.
 8. Karta członkowska uprawnia do korzystania z programu lojalnościowego klubu.
 9. Ceny karnetów, umów wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 10. Opłaty za wejście umożliwiają jednorazowe skorzystanie z jednej opcji z oferty: Zajęć Fitness, Sauny, bieżni Vacu, Platformy Vibra czy Rollmasażu.
 11. Odpłatność za wejście pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć fitness lub maszyn, sauny czy warsztatów.
 12. Centrum nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 13. Istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanych zajęć z wykupionego karnetu na następny miesiąc pod warunkiem wykupienia minimum 4 wejść w kolejnym miesiącu. Zakupu nowego karnetu należy dokonać do 1 tygodnia od wygaśnięcia ważności starego karnetu. Najpierw wykorzystywane są zajęcia z bieżącego karnetu, w następnej kolejności zajęcia zaległe. Zajęcia z poprzedniego miesiąca nie można przepisać już na kolejny miesiąc. Możliwość przeniesienia zajęć jest możliwa w przypadku karnetu na 4, 8 ,12, 16 wejść. Nie dotyczy karnetów open.
 14. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres max 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo (mail: recepcja@laloba.pl)
 15. Centrum zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć grupowych  jak również do odwołania zajęć w przypadku, gdy na dane zajęcia nie przybędzie wymaga minimalna ilość uczestników, tj. 4 osoby. Informacje dotyczące zmiany harmonogramu podane zostaną każdorazowo w recepcji oraz na stronie internetowej Centrum.
 16. Na podstawie opłaconego, imiennego karnetu lub jednorazowego wejścia Klientka otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub  w wysokości 50 złotych w celu wymiany zamka.
 17. LaLoba Centrum nie bierze odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientkę do klubu i pozostawione bez opieki.
 18. Klientka klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych  wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 19. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży  należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.
 20. LaLoba Care&Activity  nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i psychicznego uczestniczek zajęć, zarówno w trakcie zajęć jak i w przerwach pomiędzy nimi.
 21. Zgłoszenie udziału w warsztatach i zajęciach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 22. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klientka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientek LaLoba Care&Activity
 23. Kobiet zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu i korygowania własnych danych. Dane przechowywane są na serwerze zewnętrznym, chronionym posiadającym zabezpieczenia zgodne z RODO
 24. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Klubu w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 25. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z odbywających się zajęć i wydarzeń w celach publikowania relacji na firmowym Fan Page na Facebooku oraz na stronie www.laloba.pl.
 26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Klubu tj. 15.02.17

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
5. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER, system iGabinet fizjo.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku zajęć dla dzieci, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko w obecności opiekuna lub za jego pisemną zgodą.
 2. Centrum prowadzi zajęcia dla rodziców z dziećmi oraz dla dzieci do 16 roku życia. Obowiązujący harmonogram zajęć jest dostępny w klubie oraz na stronie internetowej.
 3. Aby korzystać z usług centrum należy być jego członkiem. Członkostwo gwarantuje Karta Klubowa, którą należy założyć przy pierwszej płatnej wizycie. Koszt opłaty członkowskiej to 30 zł.
 4. Pierwsze zajęcia dla dziecka (45 minut) są darmowe.
 5. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów okresowych.
 6. Karnet dla dziecka rodzic kupuje na swoje nazwisko.
 7. Czas trwania karnetu jest czasowo ograniczony i nie podlega przedłużeniu. Zawieszenie i przedłużenie jest możliwe w określonych przypadkach takich jak: choroba dziecka, wyjazd – jednak muszą one być zgłaszane w centrum w trakcie trwania karnetu przed planowaną nieobecnością.
 8. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 9. Odpłatność za zajęcia dla dzieci pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć.
 10. Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić najpóźniej dwie godziny  przed rozpoczęciem zajęć.
 11. W przypadku  nieodwołania zarezerwowanych zajęć, o których mowa powyżej (punkt 10), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć z wykupionego karnetu.
 12. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania porządku w Centrum w miejscach przeznaczonym dla dzieci.
 13. Rodzic jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem na terenie Centrum oraz podczas wspólnych zajęć. Centrum nie bierze odpowiedzialności za problemy i wypadki powstałe przed lub po zajęciach.
 14. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, instruktorka może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 15. Do jednego dziecka na sali przypada jedna osoba dorosła. W wyjątkowych przypadkach ( takich jak  rodzinna charakterystyka zajęć lub warsztatów) za zgodą prowadzącej może uczestniczyć z dzieckiem więcej osób dorosłych.
 16. Na zajęciach podczas przebywania na zajęciach na sali nie rozmawiamy przez telefon.
 17. Rodzice mogą robić zdjęcia lub nagrywać dzieci wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącą.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
5. Administrator udostępnia dane osobowa Klienta podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 1. Spotkania indywidualne odbywają się w placówce LaLoba Centrum Kobiet przy ulicy Dauna 113 oraz Beskidzkiej 30C.
 2. Spotkanie indywidualne z trenerem wymaga wcześniejszego zapisu, którego można dokonać na recepcji lub telefonicznie (tel:666 290 333)
 3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia.
 4. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie schorzenia, problemy zdrowotne przed rozpoczęciem treningu/wizytą fizjoterapeutyczną.
 5. Trening personalny trwa 55 minut.
 6. Jeżeli trening/wizyta fizjoterapeutyczna rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, spotkanie nie zostanie wydłużone o czas niepunktualności.
 7. Odwołanie spotkania, na które klient umówiony jest w godzinach 7:00-15:00 można dokonać do godziny 20:00 dnia wcześniejszego, natomiast spotkania w godzinach 15:00-22:00 do godziny 9:00 tego samego dnia, przez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do trenera lub na recepcję Centrum tel: 666290333.
 8. Okres ważności karnetu na treningi personalne i usługi fizjoterapeutyczne liczy się począwszy od dnia, w którym odbyło się pierwsze spotkanie.
 9. Treningi i usługi fozjoterapuetuczne należy wykorzystać w okresie ważności karnetu.
 10. Niewykorzystane treningi/usługi fizjoterapeutyczne z karnetu, nie przechodzą na kolejny okres.
 11. Klient ma prawo do przesunięcia 2 treningów/wizyt u fizjoterapeuty w trakcie trwania karnetu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera/fizjoterapeuty lub recepcji Centrum jak w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 12. Płatności za treningi i usługi fizjoterapeutyczne dokonywane są przed treningiem/wizytą u fizjoterapeuty na recepcji w Centrum.
 13. Istnieje możliwość zakupu pojedynczego treningu/usługi fizjoterapeutycznej lub karnetu na treningi/ usługi fizjoterapeutyczne.
  W przypadku karnetu 8 oraz 12 spotkań jest możliwość płatności w ratach w odstępie 2 tygodni od pierwszego treningu.
 14. Płatności ustalane są według cennika dostępnego na recepcji Centrum lub na stronie WWW.
 15. Karnety są terminowe. Dla karnetu treningów personalnych 4 wejścia, 8 wejść oraz 12 wejść czas na wykorzystanie to maksymalnie 6 tyg. Dla karnetu usług fizjoterapeutycznych 3 wizyty, 5 wizyt, 8 wizyt każdy karnet ważny 8 tygodni.
 16. Przedłużenie lub zawieszenie karnetu jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową, na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 17. Z przyczyn zdrowotnych (zaświadczonych pisemnie przez lekarza) Centrum może zawiesić karnet na dłuższy czas niż 2 tygodnie. Zaświadczenie od lekarza powinno zostać przesłane na adres mailowy Centrum.
 18. Zwrot za niewykorzystany karnet treningowy/usług fizjoterapeutycznych jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów/wizyt fizjoterapeutycznych, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest do kontaktu z menadżerem Centrum.
 19. Klient powinien jasno określić cel swoich działań i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.
 20. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80% o sukcesie treningowym.
 21. Uczestnik zajęć jest zobowiązany śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 22. Regulamin dostępny jest na stronie www.laloba.pl

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
5. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER, system iGabinet fizjo.
6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu..
8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

 1. Na zajęcia przychodzimy z pustym żołądkiem, musi minąć jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć.
 2. Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.
 3. Panie podczas menstruacji powinny zgłosić ten fakt nauczycielowi – podczas miesiączki obowiązuje inny zestaw ćwiczeń, mający na celu utrzymaniu energii kobiety w trakcie i po tym okresie.
 4. W sytuacji skomplikowanych problemów zdrowotnych należy skonsultować się najpierw z własnym lekarzem oraz poinformować o problemie nauczyciela przed zajęciami.
 5. Jeżeli w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawi się nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, rwący lub piekący lub kujący ból należy zasygnalizować to prowadzącemu.
 6. Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.
 7. Nie należy praktykować jogi będąc chorym, po pobycie na upalnym słońcu, bezpośrednio po saunie czy masażu. Osoby z chorobami stóp proszone są do korzystania z prywatnej maty.
 1. Konsultacje kontrolne powinny odbywać się regularnie co 2-4 tygodnie. Regularność konsultacji kontrolnych zwiększa efektywność dietoterapii.
 2. Jadłospis jest ułożony zgodnie z zaleceniami i preferencjami żywieniowymi, ewentualnie uzupełniony o suplementy diety w uzasadnionych przypadkach.
 3. Jadłospis jest wysyłany drogą mailową do 7 dni od dnia konsultacji.
 4. Dopuszczalna jest jednorazowa korekta planu żywieniowego, obejmująca maksymalnie 3 dania.
 5. Zmiany wprowadzane w planie żywieniowym podczas konsultacji kontrolnej są wyłącznie jakościowe. Konsultacja kontrolna nie obejmuje przygotowania nowego planu żywieniowego.
 6. Nie ponoszę odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety (niekompletnego), zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi (tj. stosowanie suplementów, ziół i dodatków na własną rękę).
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez Klienta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.
 8. Nie ponoszę odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez Klienta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem bardzo złożonym oraz długotrwałym, dodatkowo podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez konsultacji kontrolnych. Zalecenia te są dostosowane do stanu Klienta zgodnie z wiedzą z ostatniej konsultacji i mogą ewoluować.
 10. Nie ponoszę odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli.
 11. Zabrania się powielania, kopiowania i udostępniania publicznie wszystkich materiałów otrzymanych podczas konsultacji (jadłospisów, planów żywienia itp.). Materiały udostępnione są tylko na użytek Klienta. Należy pamiętać, że plan jest dostosowany do danej osoby i dla kogoś innego może być nieodpowiedni, dlatego jest on na użytek, tylko i wyłącznie Klienta.
 12. Uzyskana za pośrednictwem usługi informacja nie może stanowić dla Klienta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Konsultacje i usługi świadczone mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia.
 13. Wszystkie informacje z przebiegu wizyt nie wydostają się spoza gabinetu. Obowiązuje zasada poufności.
 14. Jeśli nie będziesz zadowolony w którymś momencie współpracy, poinformuj mnie o tym, ułatwi to współpracę. Zależy mi na Twojej satysfakcji.

Joanna Małota, dietetyk

Wyklucza się korzystanie z urządzeń do wyszczuplania w przypadku następujących schorzeń:

Bieżnia VacuActiv® na poczerwień i podciśnienie

ciąża, cukrzyca, epilepsja, ostre bóle zakrzepowe, nowotwory i guzy, niedoczynność tarczycy, ciężkie migreny, choroby serca i choroby naczyniowe, hormonalna, stymulacja do zajścia w ciążę. wszczepione elementy metalowe. nie zagojone blizny po operacjach chirurgicznych. przepuklina, dyskopatia. ostre zapalenie żył. rozwarstwienie rogówki. proteza kolanowa i biodrowa. wszczepiony stymulator

Sauna Infrared

ciąża, miesiączka, otwarte rany, choroby oczu, oparzenia słoneczne, dzieci poniżej 6 roku życia, dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny , od nadzorem dorosłych, w przypadku cierpienia na choroby bezpośrednio związane z temperaturą, należy zwrócić się po poradę lekarską przed skorzystaniem z sauny

VibraActiv® Platforma wibracyjna

choroby stawów, stany zapalne, zakrzepowe zapalenia żył, choroby wieńcowe, przepuklina, ciąża, protezy stawów, padaczka, zespolenia kości, dyskopatia!! implanty, karmienie piersią, migrena, rozrusznik serca, bypassy, nowotwór, cukrzyca

RollingStar® Drenaż limfatyczny

choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, epilepsja, ciąża, miesiączka, nadciśnienie, choroby stawów (po konsultacji z lekarzem), przepuklina, niezagojone blizny po operacjach chirurgicznych, hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę, choroby układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, choroby serca i naczyń wieńcowych, nowotwory, nadciśnienie, żylaki, wybroczyny skórne

 1. Rozkład zajęć fitness LaLoba Centrum Kobiet dostępny jest na stronie www.laloba.pl oraz w recepcji klubu.
 2. W sali do zajęć fitness oraz sali z urządzeniami obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych boso lub w skarpetkach, wówczas należy do sali przejść w skarpetkach lub innym obuwiu zamiennym. Osoby z brudnymi podeszwami nie będą wpuszczane na salę. Jeśli obsługa zauważy klientki z brudnymi butami ma prawo wyprosić je z zajęć i żądając opłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 3. Zajęcia fitness trwają 55 minut – chyba, że oferta przewiduje inaczej.
 4. Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są osobiście i telefonicznie w recepcji klubu w godzinach pracy oraz e-mailem i poprzez formularze na stronie www.lalobacentrum.pl
 5. Nieobecność na zajęciach fitness w sali A należy zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 6. Nieobecność na zajęciach organizowanych w sali B należy zgłosić najpóźniej do godziny 12:00.
 7. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych i nieodwołanych zajęciach nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub opłacenia zajęć gotówką w wysokości 20 zł lub potrącenie z kaucji na Karcie Klubowej. Potrącenie z kaucji dotyczy osób korzystających z innych systemów opłat niż karnety LaLoba Centrum.
 8. W przypadku nie odwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.
 9. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym poinformować obsługę klubu Laloba oraz instruktora.
 10. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Klub zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 11. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na salę po upływie 5 min od rozpoczęcia zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do wpuszczenia klientek z listy rezerwowej w przypadku nieobecności osoby zarezerwowanej.
 12. Zabrania się ćwiczenia na matach w butach
 13. Na zajęciach nie żujemy gumy i nie spożywamy posiłków.

LaLoba Dauna 113 Najbliższe godziny

LaLoba Beskidzka 30C Najbliższe godziny