1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku dzieci i osób niepełnoletnich – korzystanie z oferty Centrum jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów oraz podczas ich obecności.
 2. Aby korzystać z usług Centrum należy być jego członkiem. Członkostwo gwarantuje Karta LaLoba, którą należy wyrobić przy pierwsze płatnej wizycie. Karta obowiązuje również Panie korzystające z systemów partnerskich. Koszt opłaty członkowskiej i karty to 50 zł oraz w przypadku Multisport Benefit, Medicover Sport, Fit Profit, Fit Sport, My Benefit – 60 zł kaucji zwrotnej.
 3. Centrum oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych, karnetów miesięcznych oraz długoterminowych.
 4. Honorujemy karty systemów partnerskich Multisport, Medicover Sport, Fit Profit dla dorosłych na zajęcia oraz na saunę. Korzystanie z Kart możliwe jest wyłącznie z okazaniem dowodu tożsamości.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej www.laloba.pl oraz w recepcji.
 6. Odpłatność za zajęcia oraz pozostałą ofertę pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć lub maszyn, sauny czy warsztatów.
 7. Karnet jest imienny, możliwość skorzystania wyłącznie przez osobę, na którą został zakupiony.
 8. Możliwość rezerwacji miejsc jest możliwa tylko po wydaniu Karty LaLoba. Dla klientów posiadających karty systemów partnerskich rezerwacja jest możliwa maksymalnie na 2 tygodnie.
 9. Nieobecność na zajęciach, maszynach do ćwiczeń, saunie należy zgłosić najpóźniej na dwie godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 10. W przypadku nieodwołania zarezerwowanych zajęć o których mowa powyżej (punkt 8), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć z wykupionego karnetu, w przypadku karnetu Open skrócenia ważności o 1 dzień, karty Multisport / Medicover Sport potrącenie 30 zł z kaucji lub do pobrania opłaty za zajęcia gotówką w wysokości 30 zł.
 11. Klientka Centrum oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych wykonywanych na proponowanych zajęciach i uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 12. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy zgłosić się z informacją do prowadzącego oraz przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych oferowanych w ramach organizowanych zajęć.
 13. Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na okres maksymalnie 2 tyg. w czasie trwania ważności karnetu lub na okres choroby pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu mailowo na adres recepcja@laloba.pl
 14. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty LaLoba wydanie duplikatu karty: 25 zł
 15. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej do 14 dni przed jego zmianą.
 1. Każda z uczestniczek powinna mieć przebrane i czyste buty, nie pozostawiające śladów. W przypadku ich braku nie będzie mogła korzystać z zajęć, ponosząc koszt uczestnictwa analogicznie jak w pkt 9 Regulaminu Centrum LaLoba Care&Activity . Obuwie nie dotyczy zajęć Pilates oraz Jogi.
 2. Prosimy o odkładanie sprzętu na swoje miejsce. Każdy pojemnik na sprzęt jest podpisany, natomiast maty powinny być odłożone na wieszak.
 3. W przypadku wadliwego sprzętu należy ten fakt zgłosić instruktorowi lub recepcji Centrum
 4. Prosimy o szanowanie dostępnego dla Pań sprzętu. Na macie nie powinno się stawać w butach.
 5. Dla zachowania higieny prosimy o przynoszenie ze sobą ręczników do położenia na matę.
 6. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy.
 7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i współćwiczących
 1. Klientem LaLoba Care&Activity może zostać osoba pełnoletnia. W przypadku zajęć dla dzieci, korzystanie z oferty klubu jest możliwe tylko w obecności opiekuna lub za jego pisemną zgodą.
 2. Centrum prowadzi zajęcia dla rodziców z dziećmi oraz dla dzieci do 16 roku życia. Obowiązujący harmonogram zajęć jest dostępny w klubie oraz na stronie internetowej.
 3. Aby korzystać z usług centrum należy być jego członkiem. Członkostwo gwarantuje Karta Klubowa, którą należy założyć przy pierwszej płatnej wizycie. Koszt opłaty członkowskiej to 35 zł.
 4. Klub oferuje możliwość wykupienia wejść jednorazowych oraz karnetów okresowych.
 5. Karnet dla dziecka rodzic kupuje na swoje nazwisko.
 6. Czas trwania karnetu jest czasowo ograniczony i nie podlega przedłużeniu. Zawieszenie i przedłużenie jest możliwe w określonych przypadkach takich jak: choroba dziecka, wyjazd – jednak muszą one być zgłaszane w centrum w trakcie trwania karnetu przed planowaną nieobecnością.
 7. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik dostępny na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 8. Odpłatność za zajęcia dla dzieci pobierana jest przed skorzystaniem z zajęć.
 9. Nieobecność na zajęciach  należy zgłosić najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 10. W przypadku  nieodwołania zarezerwowanych zajęć, o których mowa powyżej (punkt 10), klub zastrzega sobie prawo do potrącenia zajęć z wykupionego karnetu.
 11. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania porządku w Centrum w miejscach przeznaczonym dla dzieci.
 12. Rodzic jest zobowiązany do sprawowania opieki nad dzieckiem na terenie Centrum oraz podczas wspólnych zajęć. Centrum nie bierze odpowiedzialności za problemy i wypadki powstałe przed lub po zajęciach.
 13. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut, instruktorka może nie wyrazić zgody na uczestnictwo w zajęciach.
 14. Do jednego dziecka na sali przypada jedna osoba dorosła. W wyjątkowych przypadkach ( takich jak  rodzinna charakterystyka zajęć lub warsztatów) za zgodą prowadzącej może uczestniczyć z dzieckiem więcej osób dorosłych.
 15. Na zajęciach podczas przebywania na zajęciach na sali nie rozmawiamy przez telefon.
 16. Rodzice mogą robić zdjęcia lub nagrywać dzieci wyłącznie po uzgodnieniu z prowadzącą.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Laloba Beata Larysz z siedzibą w Krakowie (30-629) przy ul. Alfreda Dauna 113
 2. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw któregokolwiek z Administratorów, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 5. Administrator udostępnia dane osobowa Klienta podmiotom (odbiorcom): firma Sharptec Mateusz Ropka, system GYMMANAGER.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 8. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych osobowych w postaci wizerunku, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej).
 10. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 63 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.
 1. Spotkanie indywidualne z trenerem wymaga wcześniejszego zapisu, którego można dokonać na recepcji lub telefonicznie (tel: 577 570 677)
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia.
 3. Klient ma obowiązek zgłosić wszelkie schorzenia, problemy zdrowotne przed rozpoczęciem treningu / wizytą fizjoterapeutyczną.
 4. Trening personalny trwa 55 minut.
 5. Jeżeli trening/wizyta fizjoterapeutyczna rozpocznie się z opóźnieniem z winy klienta, spotkanie nie zostanie wydłużone o czas niepunktualności.
 6. Odwołanie spotkania, na które klient umówiony jest w godzinach 7:00-15:00 można dokonać do godziny 20:00 dnia wcześniejszego, natomiast spotkania w godzinach 15:00-22:00 do godziny 9:00 tego samego dnia, przez wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne lub mailowe do trenera lub na recepcję Centrum tel: 577 570 677.
 7. Okres ważności karnetu na treningi personalne i usługi fizjoterapeutyczne liczy się począwszy od dnia, w którym odbyło się pierwsze spotkanie.
 8. Treningi i usługi fizjoterapeutyczne należy wykorzystać w okresie ważności karnetu.
 9. Niewykorzystane treningi/usługi fizjoterapeutyczne z karnetu, nie przechodzą na kolejny okres.
 10. Klient ma prawo do przesunięcia 2 treningów/wizyt u fizjoterapeuty w trakcie trwania karnetu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera/fizjoterapeuty lub recepcji Centrum jak w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
 11. Płatności za treningi i usługi fizjoterapeutyczne dokonywane są przed treningiem/wizytą u fizjoterapeuty na recepcji w Centrum.
 12. Istnieje możliwość zakupu pojedynczego treningu/usługi fizjoterapeutycznej lub karnetu na treningi/ usługi fizjoterapeutyczne.
 13. W przypadku karnetu 8 oraz 12 spotkań jest możliwość płatności w ratach w odstępie 2 tygodni od pierwszego treningu.
 14. Płatności ustalane są według cennika dostępnego na recepcji Centrum lub na stronie WWW.
 15. Karnety są terminowe. Dla karnetu treningów personalnych 4 wejścia, 8 wejść oraz 12 wejść czas na wykorzystanie to maksymalnie 6 tyg. Dla karnetu usług fizjoterapeutycznych 3 wizyty, 5 wizyt, 8 wizyt każdy karnet ważny 8 tygodni.
 16. Karnety na treningi personalne dla dwóch osób dotyczą korzystania jedynie we dwie osoby. W przypadku korzystania z treningu tylko przez jedną osobę posiadającą zakupiony karnet (dla dwóch osób) skorzystanie jest możliwe za dopłatą do obowiązującej kwoty za jednorazowe wejście według cennika lub opłaty za jednorazowy trening.
 17. Przedłużenie lub zawieszenie karnetu jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia drogą mailową, na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie.
 18. Z przyczyn zdrowotnych (zaświadczonych pisemnie przez lekarza) Centrum może zawiesić karnet na dłuższy czas niż 2 tygodnie. Zaświadczenie od lekarza powinno zostać przesłane na adres mailowy Centrum.
 19. Zwrot za niewykorzystany karnet treningowy/usług fizjoterapeutycznych jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów/wizyt fizjoterapeutycznych, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest do kontaktuz menadżerem Centrum.
 20. Klient powinien jasno określić cel swoich działań i słuchać się rad trenera, gdyż jedynie kompleksowe podejście do ćwiczeń, diety i suplementacji jest gwarantem poprawy sylwetki, tudzież innych cech, które klient ma zamiar poprawić.
 21. Jeżeli celem klienta jest poprawa składu ciała czy osiągnięcie specyficznych cech treningowych (np. poprawa siły, wytrzymałości, zmniejszenie tłuszczowej masy ciała itp.) niezbędna może okazać się konsultacja dietetyczna oraz zastosowanie określonej diety. Tylko prawidłowe połączenie diety oraz aktywności fizycznej przybliża klienta do osiągnięcia postawionego sobie celu. Dieta decyduje aż w 70-80%o sukcesie treningowym.
 22. Uczestnik zajęć jest zobowiązany śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 23. Regulamin dostępny jest na stronie www.laloba.pl
 1. Umowa uprawnia do limitowanego ilościowo (w przypadku karnetu OPEN: nielimitowane zajęcia fitness, pojedyncze urządzenia/sauna) korzystania z zajęć Centrum przez okres 3, 6 bądź 12 miesięcy od daty jego aktywacji.
 2. Umowa obejmuje zajęcia grupowe lub urządzenia: VAcu Activ, Rollen, Vibra i sauna.
 3. Umowa jest zawarta na czas określony 3, 6 bądź 12 miesięcy, począwszy od daty aktywacji.
 4. W przypadku umów obowiązuje opłata za:
  – umowę 3-miesięczną – opłata za 3 raty z góry
  – umowę 6-miesięczną – opłata za 1 i 6 ratę z góry
  – umowę 12-miesięczną – opłata za 1, 11 i 12 ratę z góry.
 5. W przeciągu trwania 3 miesięcznej umowy istnieje możliwość zawieszenia karnetu na max 2 tygodnie w całym okresie. W przypadku 6 miesięcy można zawiesić karnet na max 1 miesiąc (w całości lub po min 1 tydzień) W przypadku 12 miesięcy na max 6 tygodni (w całości lub po min 1 tydzień). W przypadku ciąży lub choroby można zawiesić całą umowę po okazaniu L4. Fakt ten należy zgłosić mailowo na adres: recepcja@laloba.pl
 6. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy w dowolnym momencie jej trwania. Skutkiem rozwiązania umowy przed terminem jest utrata opłaty za 6 ty miesiąc ( w przypadku umowy na 6 miesięcy) lub utraty opłat za 11 i 12 ratę (w przy umowie na 12 miesięcy). W przypadku umowy na 3 miesiące, opłata za niewykorzystane zajęcia nie będzie zwracana
 7. Laloba Care&Activity przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieopłacenia kolejnej raty w okresie 1 tygodnia od zakończenia raty poprzedniej. W takim przypadku opłaty które nie będa zwracane jak w punkcie 7.
 8. W razie opóźnienia w płatności więcej niż 1 tydzień liczony od daty wymaganej płatności LaLoba ma prawo do rozwiązania umowy na takich samych warunkach jak w p.6
 9. Członek Klubu, który nie opłacił bieżącej raty Umowy, nie może korzystać z usług Laloba Care&Activity, aż do momentu uregulowania zaległych opłat.
 10. Płatność za karnet realizowana jest w cyklu comiesięcznym, gdzie okresy 30-dniowe rozliczeniowe są naliczane od dnia aktywacji Karnetu.
 11. Płatność za Karnet może być realizowana gotówkowo lub za pomocą karty płatniczej w recepcji Centrum lub przelewem bankowym na numer podany na stronie internetowej.
 12. Korzystając z umów, użytkownik ma prawo uczęszczać na zajęcia do dowolnego LaLoba Care&Activity zarówno przy ul. Beskidzkiej 30 c jak i ul. Dauna 112
 13. Istnieje możliwość przepisania umowy na osobę trzecią, wówczas należy podać jej dane w recepcji oraz zakupić kartę członkowską dla nowej osoby.
 1. Na zajęcia przychodzimy z pustym żołądkiem, musi minąć jedna godzina po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć.
 2. Panie w ciąży obowiązkowo zgłaszają się do nauczyciela, muszą posiadać pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań praktykowania jogi.
 3. Panie podczas menstruacji powinny zgłosić ten fakt nauczycielowi – podczas miesiączki obowiązuje inny zestaw ćwiczeń, mający na celu utrzymaniu energii kobiety w trakcie i po tym okresie.
 4. W sytuacji skomplikowanych problemów zdrowotnych należy skonsultować się najpierw z własnym lekarzem oraz poinformować o problemie nauczyciela przed zajęciami.
 5. Jeżeli w trakcie wykonywania ćwiczeń pojawi się nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, rwący lub piekący lub kujący ból należy zasygnalizować to prowadzącemu.
 6. Strój do ćwiczeń ma być wygodny, niekrępujący ruchów. Jogę ćwiczymy boso.
 7. Nie należy praktykować jogi będąc chorym, po pobycie na upalnym słońcu, bezpośrednio po saunie czy masażu. Osoby z chorobami stóp proszone są do korzystania z prywatnej maty.
 1. Rozkład zajęć grupowych LaLoba Care&Activity dostępny jest na stronie www.laloba.pl oraz w recepcji Centrum.
 2. W sali do zajęć grupowych oraz sali z urządzeniami obowiązuje zmiana obuwia na czyste sportowe, z wyjątkiem zajęć prowadzonych boso lub w skarpetkach, wówczas należy do sali przejść w skarpetkach lub innym obuwiu zamiennym. Osoby z brudnymi podeszwami nie będą wpuszczane na salę. Jeśli obsługa zauważy klientki z brudnymi butami ma prawo wyprosić je z zajęć i żądając opłacenia kary umownej w wysokości 50 zł.
 3. Zajęcia grupowe trwają 55 minut – chyba, że oferta przewiduje inaczej.
 4. Rezerwacje na zajęcia przyjmowane są osobiście i telefonicznie w recepcji klubu w godzinach pracy oraz e-mailem na adres: recepcja@laloba.pl
 5. Nieobecność na zajęciach grupowych w sali A należy zgłosić najpóźniej na dwie trzy godziny przed zajęciami, w których Klientka nie będzie mogła uczestniczyć w ramach wykupionego karnetu.
 6. W przypadku nieobecności na zarezerwowanych i nieodwołanych zajęciach nastąpi potrącenie należności za zajęcia z wykupionego karnetu lub opłacenia zajęć gotówką w wysokości 30 zł lub potrącenie z kaucji na Karcie LaLoba. Potrącenie z kaucji dotyczy osób korzystających z innych systemów opłat niż karnety LaLoba Centrum.
 7. W przypadku nieodwołania rezerwacji, Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy kolejnych rezerwacji przez Klienta.
 8. W przypadku złego samopoczucia, jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy o tym poinformować obsługę klubu Centrum Laloba oraz instruktora.
 9. Zabronione jest uczestnictwo we wszystkich aktywnościach klubu pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Centrum zastrzega sobie prawo wyproszenia Klienta będącego pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
 10. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie. Nie ma możliwości wejścia na salę po upływie 5 min od rozpoczęcia zajęć. Centrum zastrzega sobie prawo do wpuszczenia klientek z listy rezerwowej w przypadku nieobecności osoby zarezerwowanej.
 11. Zabrania się ćwiczenia na matach w butach.
 12. Zabrania się żucia gumy i spożywania posiłków na sali do treningów grupowych.

Wyklucza się korzystanie z urządzeń do wyszczuplania w przypadku następujących schorzeń:

Bieżnia VacuActiv® na poczerwień i podciśnienie

ciąża, cukrzyca, epilepsja, ostre bóle zakrzepowe, nowotwory i guzy, niedoczynność tarczycy, ciężkie migreny, choroby serca i choroby naczyniowe, hormonalna, stymulacja do zajścia w ciążę. wszczepione elementy metalowe. nie zagojone blizny po operacjach chirurgicznych. przepuklina, dyskopatia. ostre zapalenie żył. rozwarstwienie rogówki. proteza kolanowa i biodrowa. wszczepiony stymulator

Sauna Infrared

ciąża, miesiączka, otwarte rany, choroby oczu, oparzenia słoneczne, dzieci poniżej 6 roku życia, dzieci w wieku powyżej 6 lat mogą korzystać z sauny , od nadzorem dorosłych, w przypadku cierpienia na choroby bezpośrednio związane z temperaturą, należy zwrócić się po poradę lekarską przed skorzystaniem z sauny

VibraActiv® Platforma wibracyjna

choroby stawów, stany zapalne, zakrzepowe zapalenia żył, choroby wieńcowe, przepuklina, ciąża, protezy stawów, padaczka, zespolenia kości, dyskopatia!! implanty, karmienie piersią, migrena, rozrusznik serca, bypassy, nowotwór, cukrzyca

RollingStar® Drenaż limfatyczny

choroby serca i układu krążenia, cukrzyca, epilepsja, ciąża, miesiączka, nadciśnienie, choroby stawów (po konsultacji z lekarzem), przepuklina, niezagojone blizny po operacjach chirurgicznych, hormonalna stymulacja do zajścia w ciążę, choroby układu krążenia, zaburzenia rytmu serca, choroby serca i naczyń wieńcowych, nowotwory, nadciśnienie, żylaki, wybroczyny skórne